DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 400 ZŁ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Telefon: 603 955 603
Email: kontakt@mikoko.pl

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.mikoko.pl obowiązujący od 01.02.2017 r.


§ 1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Mikoko, dostępnego pod adresem www.mikoko.pl, zwanym dalej "Sklepem Internetowym" lub "Sklepem".
2. Sklep działający pod adresem www.mikoko.pl. prowadzony jest przez firmę Mikoko Sp. z o.o.
   NIP 9462666583, REGON 36642760500000, KRS 0000660807
   Dane adresowe:
   ul. 20-446 Lublin, ul. Świętochowskiego 155B
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż zabawek, odzieży dziecięcej i dodatków, akcesoriów dekoracyjnych, produktów kolekcjonerskich dla osób powyżej 14 roku życia oraz mebli (meble do samodzielnego montażu). Wszystkie zabawki oferowane przez Sklep spełniają wymagania bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
   b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,
   c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,
  d) zasady dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania  zamówienia i odstąpienia od umowy,
   e) procedurę rozpatrywania reklamacji.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:  przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies i JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mikoko.pl.  
7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
8. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail szczegółów zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar paragonu lub faktury VAT.
10. Sklep internetowy realizuje zamówienia z terenu całej Polski .
11. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Powodem takiej decyzji może być brak dostępności towaru u producenta lub niezaakceptowana przez klienta podwyżka cen towaru. Klient zostanie poinformowany o takim fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku dokonania przelewu bankowego, przedpłaty zostaną bezzwłocznie zwrócone na konto podane przez klienta.
12. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i są cenami brutto.
13. Klient dokonujący zamówienia wraz z towarem otrzyma fakturę (lub paragon) będącą dowodem zakupu i jednocześnie podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

§ 2.Składanie i realizacja zamówień: postanowienia ogólne

1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez sklep internetowy. Klient zobowiązany jest podać: listę zamawianych produktów, pełny adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy, e-mail, określić formę płatności, dane do faktury oraz sposób dostawy.
3. Sklep może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:
   a) podał w trakcie

składania zamówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,  

 b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
5. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. W trakcie składania zamówienia zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia.  Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody. Sklep będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną


§ 3.Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Z chwi­lą zło­że­nia za­mó­wie­nia mię­dzy Klientem a Sprzedawcą do­cho­dzi do za­war­cia umo­wy sprze­da­ży pro­duk­tów ob­ję­ty­ch za­mó­wie­niem. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga wyboru towaru, podania adresu dostawy, wyboru formy przesyłki i sposobu zapłaty, przeczytania i zaakceptowania regulaminu oraz jego zatwierdzenia. Wybór zamawianych towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży zgodnej z treścią Regulaminu.

2. Klient otrzyma drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania powyższego potwierdzenia. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza nieprawidłowe jego dokonanie (np. nieprawidłowy adres e-mail). Należy również sprawdzić, czy po ponownym zalogowaniu się zamówienie widoczne jest w Historii Zamówień. Zamówione towary zostaną dostarczone zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z obsługą sklepu kontakt@mikoko.pl Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu przed realizacją zamówienia.
3. O kolejnych etapach realizacji zamówienia, Klient zostanie powiadomiony drogą e-mail.
~ zamówienie otrzymane: potwierdzenie złożenia zamówienia i przesłania go na serwer sklepu internetowego,
~ zamówienie spakowane: potwierdzenie, że zamówienie jest skompletowane i gotowe do wysłania
~ wysłane: potwierdzenie wysłania towaru pod wskazany w zamówieniu adres,
~ anulowane: w porozumieniu z Klientem lub na jego prośbę zamówienie może zostać anulowane na dowolnym etapie realizacji.
Powody usunięcia zamówienia:
- brak wpłaty należności za towar w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,
- nieodebranie towaru w ciągu 5 dni roboczych,
- brak danych adresowych i/lub kontaktowych w formularzu zamówienia,
- brak towaru,
- wyraźna prośba klienta.
4. Towar dostarczany jest pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem wybranego dostawcy. W razie zauważenia pomyłki danych zawartych w złożonym zamówieniu należy bezzwłocznie powiadomić o aktualnych danych obsługę sklepu internetowego drogą elektroniczną na kontakt@mikoko.pl
5. Klient może złożyć jednego dnia kilka zamówień w sklepie internetowym i o zaistniałej sytuacji poinformować obsługę sklepu w komentarzu do ostatniego zamówienia lub e-mailem. Podczas realizacji wszystkich zamówień są one przesłane w jednej przesyłce w celu zminimalizowania kosztów przesyłki. Warunkiem ich połączenia jest ten sam adres dostawy oraz otrzymanie informacji od klienta przed wysłaniem paczki.
6. Jeżeli przesyłka wróci do nadawcy (sklepu internetowego) z powodu nieodebrania przez Klienta lub z powodu błędnie podanych przez klienta danych adresowych w zamówieniu, istnieje możliwość jej ponownej wysyłki. Jest to możliwe wyłącznie po dokonaniu przelewu bankowego - przedpłaty na konto sklepu internetowego zawierającej wartość zamówienia wraz z kosztem paczki, koszt zwrotu oraz ponownej wysyłki. Przesyłka nie zostanie wysłana ponownie przed otrzymaniem przez Sklep wpłaty na konto. W takiej sytuacji obsługa sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Warunkiem realizacji kolejnego zamówienia jest rozliczenie się klienta z wcześniejszego zamówienia w sklepie internetowym.
7. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów w przypadku podwyżki u producenta. Przed realizacją zamówienia z takim towarem klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaakceptowaniu zmian przez klienta.
8. Informacje o etapie realizacji zamówienia klient może odnaleźć w Historii Zamówienia po zalogowaniu się w sklepie internetowym.


§ 4. Składanie i realizacja zamówień: sposób i koszty dostawy

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich GLS i DPD oraz Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy. W przypadku mebli dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej, bezpośrednio od producenta. Meble są dostarczane wyłącznie na obszarze Polski.
2.
Klient wybiera sposób dostawy podczas składania zamówienia.
3. Szczegółowe informacje o wysokości opłaty za dostawę zawarte są w karcie poszczególnych towarów. W przypadku zamówienia kilku towarów zawierających w cenie opłatę za transport, sklep internetowy zminimalizuje koszty dostawy. Będzie on uzależniony od łącznej wagi towarów, zgodnie z cennikiem spedytora.

4. Sklep internetowy gwarantuje bezpłatną dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka zwykła i priorytetowa) lub firmy kurierskiej DPD lub GLS przy zamówieniach powyżej 400,0 zł brutto i płatności przelewem bankowym - przedpłatą (tylko przesyłki krajowe; darmowa wysyłka nie dotyczy mebli). Przy wyborze zamówienia powyżej 400,0 zł brutto i wyborze płatności gotówka przy odbiorze - pobranie, klient dopłaca jedynie koszt pobrania min. 5 zł .
5. Zamówienia powyżej 3000 zł brutto nie będą realizowane przy wybraniu płatności gotówka przy odbiorze - pobranie.
6. Czas realizacji zamówienia towarów liczony jest od momentu wpływu zapłaty na konto sklepu internetowego.


§ 5.Składanie i realizacja zamówień: termin realizacji i dostawy

1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą przekazane do realizacji następnego dnia roboczego.
2. Termin otrzymania przesyłki przez klienta jest sumą czasu niezbędnego do przygotowania przesyłki przez obsługę sklepu internetowego oraz czasu dostawy (uzależnionego od spedytora). Standardowo zamówienie jest przygotowywane do wysyłki w możliwie najkrótszym terminie - zwykle 24 h (maksymalnie do 2 dni roboczych od daty jego złożenia i zaksięgowania wpłaty). W przypadku mebli czas realizacji zamówienia jest dłuższy i wynosi 2-6 tygodni.
3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przygotowania przesyłki. W przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia, sklep internetowy poinformuje o tym klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamawiający może wówczas wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia. W przypadku rezygnacji klient bezzwłocznie otrzyma zwrot pieniędzy na wskazane przez siebie konto bankowe (dotyczy odpowiednich form płatności).
4. Jeżeli klient nie dokona przelewu bankowego - przedpłaty w ciągu 5 dni roboczych lub jeżeli towar nie zostanie odebrany w ciągu 5 dni roboczych, wówczas zamówienie zostanie anulowane. Sklep internetowy nie ma obowiązku powiadamiać klienta przed anulowaniem zamówienia z wyżej wymienionych powodów.
5. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy (patrz § 5 ust. 2).


§ 6. Składanie i realizacja zamówień: formy płatności i sposób zapłaty

1. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna zawierać numer zamówienia internetowego w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.
2. Istnieje możliwość zapłaty za zamówienia:
a) za pośrednictwem banku:
  ~ przelew bankowy - przedpłata na konto sklepu internetowego Mbank S.A.29 1140 2004 0000 3902 7694 4197
b) za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.pl oraz PayPal

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD lub GLS:
  ~ gotówka przy odbiorze - pobranie (maksymalnie do 3000 zł).


§ 7.Gwarancje, reklamacje i zwroty

1. Sklep internetowy oferuje wyłącznie pełnowartościowe towary i gwarantuje sprawdzenie poprawności działania przed wysłaniem. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią oraz posiadają stosowne atesty.
2. Zamawiający ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności Kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.
Krok 1: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie, odgłos rozbitego szkła), należy odmówić odebrania przesyłki z pisemnym podaniem przyczyny wypełniając Protokół Szkody otrzymany od dostarczyciela przesyłki.
Krok 2: W przypadku niestwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności Kuriera.
Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki, należy sporządzić Protokół Szkody w obecności Kuriera, a następnie powiadomić o tym fakcie obsługę sklepu internetowego.
Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń i wówczas Klientowi nie przysługuje prawo wymiany towaru.
3. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia niezgodności w odebranym towarze (braku lub uszkodzenia) oraz braku paragonu lub faktury VAT w przesyłce telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną, najpóźniej 3-go dnia roboczego licząc od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, Klient ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
5. Reklamowany towar należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej na koszt sklepu internetowego, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą sklepu internetowego (e-mail: kontakt@mikoko.pl, tel. 883-663-558 - w godzinach od 8.00 do 16.00) - nie dotyczy mebli.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (7 dni roboczych), klient otrzymuje przesyłkę z towarem wolnym od wad na koszt sklepu internetowego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar i zwrot kosztów odesłania towaru przez klienta. Zwroty pieniężne dokonywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od klienta podpisanej faktury korygującej - nie dotyczy mebli.
7. Gwarancja na produkty z kategorii "meble" jest wydłużona i wynosi 2 lub 3 lata w zależności od producenta. W przypadku mebli, procedura reklamacyjna przebiega w sposób następujący:
- w przypadku stwierdzenia wad produktu należy drogą mailową na adres: kontakt@mikoko.pl przesłać zgłoszenie reklamacyjne (można załączyć materiał zdjęciowy)
- nie należy odsyłać towaru
- reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
8. W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, klient otrzyma jego zwrot po opłaceniu przelewem bankowym - przedpłatą kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 4 ust. 2.


§ 8.Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki. Klient ma obowiązek poinformować o tym obsługę sklepu internetowego i dokonać zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni od dnia powiadomienia.
2. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru, związanego z odstąpieniem od umowy sprzedaży, jest dostarczenie go w nienaruszonym stanie. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został uszkodzony, a w przypadku mebli - towar nie może być zmontowany przez Klienta. Zwracany towar należy starannie zapakować, dołączyć kserokopię faktury lub paragonu zakupu i pisemne oświadczenie o rezygnacji z własnoręcznym podpisem 
(wzór formularza „Odstąpienie od umowy” znajduje się na stronie www.mikoko.pl w zakładce regulamin załącznik nr 2).
4. Towar należy zwrócić na adres siedziby firmy, a w przypadku mebli - na adres producenta, od którego meble zostały dostarczone.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sklep internetowy zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru oraz koszt dostarczenia towaru na konto bankowe podane przez klienta w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.  Sklepowi internetowemu przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu odesłania towaru  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje co do towarów sprowadzonych i wykonywanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo zwrotu nie przysługuje w stosunku do m.in. spersonalizowanych książek, będących rzeczami nieprefabrykowanymi oraz służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
7. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia przez klienta towaru w posiadanie.


§9 Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Sklep internetowym

1. Sprzedawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.

2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Sprzedawcy, chyba że w Sklepie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Sklepu internetowego, w szczególności ilustracji zawartych w wystawionych do sprzedaży książkach, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

4. W celu realizacji złożonego zamówienia (dopasowanie i zamieszczenie w książkach personalizowanych) Klient udziela Sprzedawcy nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego przez Klienta zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,

- utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika.

5. W zakresie udzielenia licencji na zdjęcie, o którym mowa w ust. 4, Klient oświadcza, że nie narusza ono praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Sklepu internetowego pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem ze zdjęcia, podnosić przeciwko Sklepowi internetowemu jakichkolwiek roszczeń.


§ 10. Postanowienia końcowe
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego klient może zgłaszać pisemnie na adres: 20-446 Lublin ul. Świętochowskiego 155B  oraz mailowo na adres kontakt@mikoko.pl
2. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego smyk.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 
6. Ewentualne spory między klientem będącym konsumentem a sklepem internetowym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Ewentualne spory między klientem niebędącym konsumentem a sklepem internetowym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny właściwy dla adresu Sklepu.
8. Mimo dołożenia wszelkich starań sklep internetowy nie gwarantuje, że publikowane opisy i dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem przed podjęciem decyzji o zakupie.
                           (obowiązuje od  01.04.2015r.)
 
 Załącznik nr 1Zgłoszenie reklamacyjne


sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)


Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dane firmy .....
........................................................
........................................................
........................................................
email: ........................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................  numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................  Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................


............................................................
(czytelny podpis Klienta)